voorwaarden

van Reuling Intervar B.V.

 1. Definities en Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen die Reuling Intervar B.V., hierna te noemen “Reuling Intervar” aangaat met derden die bij die (rechts)verhoudingen betrokken zijn, hierna “Relatie” te noemen.
  2. Daar waar Reuling Intervar zich op deze algemene voorwaarden kan beroepen, kunnen ook werknemers van Reuling Intervar en door Reuling Intervar ingeschakelde derden een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
  3. Indien en voor zover deze algemene voorwaarden op een (rechts)verhouding met een Relatie van toepassing zijn verklaard, zullen zij daarna ook gelden voor alle daaropvolgende (rechts)verhoudingen met die Relatie.
  4. Toepasselijkheid van door Relatie gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Reuling Intervar uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Duitse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse taal en in de Duitse taal opgestelde algemene voorwaarden prevaleren de in de Nederlandse taal opgestelde algemene voorwaarden te allen tijde boven de in de Duitse taal opgestelde algemene voorwaarden.
    
 2. Totstandkoming overeenkomsten
  1. Biedingen en aanbiedingen van Reuling Intervar zijn steeds vrijblijvend en binden Reuling Intervar niet.
  2. Overeenkomsten tussen Reuling Intervar en Relatie komen eerst tot stand nadat deze schriftelijk door Reuling Intervar zijn bevestigd of nadat Reuling Intervar met de uitvoering van die overeenkomst een aanvang heeft genomen.
    
 3. Prijs
  1. De door Reuling Intervar opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.
  2. Indien de kostprijs voor Reuling Intervar na het sluiten van een overeenkomst, maar vóór levering aan of door Reuling Intervar stijgt (wegens o.a. een verhoging van de inkoopprijs, wijziging van in-of uitvoerrechten en/of belastingen ), is:
   1. de Relatie die leverancier is van Reuling Intervar verplicht Reuling Intervar daar direct van op de hoogte te brengen en is Reuling Intervar gerechtigd de overeenkomst met de Relatie in dat geval te ontbinden;
   2. Reuling Intervar gerechtigd die kostprijsverhoging aan de Relatie waaraan Reuling Intervar zal leveren in rekening te brengen, zonder dat Relatie dit de bevoegdheid geeft de overeenkomst niet na te komen en/of te ontbinden.
     
 4. Kwaliteit
  1. Reuling Intervar is gerechtigd om eisen te stellen aan de kwaliteit van de dieren die aan hen worden geleverd. In dat kader is Reuling Intervar gerechtigd aan het afnemen van dieren voorwaarden te stellen en aan de Relatie verplichtingen op te leggen ter behoud en verbetering van de kwaliteit van de dieren die de Relatie op eigen kosten dient uit te voeren.
  2. Reuling Intervar is gerechtigd om aan de Relatie die dieren van Reuling Intervar afneemt verplichtingen op te leggen betreffende de hygiëne op het bedrijf van de Relatie en de voeding en zorg voor de door Reuling Intervar te leveren dieren.
  3. Indien Relatie geen gehoor geeft aan de in artikel 4.1 of artikel 4.2 genoemde kwaliteitseis, is Reuling Intervar gerechtigd overeengekomen leveringen niet af te nemen en/of de overeengekomen levering niet te verrichten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn jegens de Relatie.   
    
 5. Levering en risico-overgang
  1. Levertijden met betrekking tot leveringen door Reuling Intervar zijn bij benadering. Reuling Intervar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding hiervan.
  2. Bij levering door Reuling Intervar gaat de eigendom van de dieren over op het moment van het verlaten van haar transportmiddel dan wel van het transportmiddel van een door haar ingeschakelde transporteur. Dit onder voorbehoud van het hieronder in art. 6 bepaalde.
  3. Bij levering aan Reuling Intervar gaat de eigendom van de dieren over op het moment van inladen op haar transportmiddel, dan wel van het transportmiddel van een door haar ingeschakelde transporteur.
  4. Het risico met betrekking tot de geleverde dieren gaat bij levering over op de Relatie.
  5. Bij levering door Reuling Intervar heeft Relatie de plicht de geleverde dieren te onderzoeken. Het in ontvangst nemen van de dieren impliceert dat Reuling Intervar aan de overeenkomst heeft voldaan. Relatie doet hiermee afstand van het recht op een later moment te klagen over zichtbare gebreken.
  6. Het door Reuling Intervar opgegeven gewicht in kilo’s is bindend. Reuling Intervar zal Relatie op eerste verzoek van Relatie een weegbrief doen toekomen, welke weegbrief onweerlegbaar bewijs vormt.
    
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. Al de door Reuling Intervar aan de Relatie geleverde dieren blijven haar eigendom, ook al zijn ze fysiek veranderd en/of verwerkt, totdat de Relatie volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van alle door haar met Reuling Intervar gesloten koopovereenkomsten, overeenkomsten tot verrichting van werkzaamheden en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van met Reuling Intervar gesloten overeenkomsten.
  2. Zolang de eigendom van de geleverde dieren niet op de Relatie van Reuling Invervar is overgegaan is het de Relatie niet toegestaan de dieren buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
  3. Zolang de eigendom van de geleverde dieren na aflevering door Reuling Intervar niet op de Relatie is overgegaan houdt de Relatie de geleverde dieren voor haar risico. De Relatie zal de aan haar geleverde dieren verzekeren, al het nodige doen om de dieren in goede staat van gezondheid te houden en de dieren op een dusdanige wijze stallen en administreren dat deze individueel herkenbaar zijn als eigendom van Reuling Intervar.
  4. Relatie is verplicht om op eerste verzoek van Reuling Intervar haar in de gelegenheid te stellen haar eigendommen te inspecteren en/of terug te halen.
    
 7. Prijzen, betaling en vorderingen
  1. ​​​Op Facturen die Reuling Intervar stuurt, wordt aangegeven welke prijzen gelden en welke BTW betaald dient te worden. De relatie betaalt het gehele bedrag (inclusief BTW en overige toeslagen) en binnen de termijn als op de factuur aangegeven.
  2. Indien op een factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, dient de betreffende factuur uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van die factuur te worden voldaan.
  3. Reuling Intervar  is bevoegd om bedragen die Relatie aan haar of aan tot dezelfde groep als Reuling Intervar behorende vennootschappen verschuldigd is of zal worden, in mindering te brengen op bedragen wie Relatie, uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van Reuling Intervar of van tot dezelfde groep als Reuling Intervar behorende vennootschappen.
  4. Het recht van Relatie om vorderingen op Reuling Intervar aan derden over te dragen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit beding heeft de werking als bedoeld in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
  5. Ingeval van niet tijdige betaling door Relatie is Reuling Intervar gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf het moment waarop de betaling verricht had moeten worden. Daarnaast is de Relatie in dat geval jegens Reuling Intervar aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten die Reuling Intervar moet maken, waarbij geldt dat die incassokosten gelijk zijn aan 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van € 500,=.
  6. Reuling Intervar is gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Relatie te verlangen.
    
 8. Reclames verborgen gebreken
  1. ​​​De door Reuling Intervar geleverde dieren worden geacht aan de overeenkomst te voldoen, totdat de Relatie sluitend bewijs levert waaruit blijkt dat de door Reuling Intervar geleverde dieren verborgen gebreken kennen en bewijst dat deze gebreken ten tijde van het moment van leveren aanwezig waren.
  2. Relaties van Reuling Intervar dienen klachten met betrekking tot door Reuling Intervar geleverde dieren die niet uiterlijk waarneembaar zijn, terstond nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, maar uiterlijk binnen veertien dagen na levering, schriftelijk aan haar te melden. Bij gebreke van tijdige melding vervalt elke aansprakelijkheid van Reuling Intervar voor die gebreken.
    
 9. Aansprakelijkheid
  1. Reuling Intervar sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van gebreken in of aan door Reuling Intervar geleverde dieren of voor verrichte werkzaamheden, voor zover de wet dit toestaat, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Reuling Intervar.
  2. Reuling Intervar is, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Reuling Intervar, nooit aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirect schade.
  3. In het geval aansprakelijkheid van Reuling Intervar, ondanks het bepaalde in artikel 9.1 vast komt te staan, geldt dat elke aansprakelijkheid van Reuling Intervar beperkt is tot het bedrag van de koopsom van het betreffende dier en/of dieren die in het kader van de gesloten overeenkomst door Reuling Intervar aan Relatie in rekening is gebracht.
    
 10. Relatie- en antipersoneelsbeding
  1. Het is  Relatie niet toegestaan om rechtstreeks opdrachten te verstrekken en/of (rechts)verhoudingen aan te gaan met de vermeerderaars, mesters, slachthuizen en/of andere partijen waarmee Reuling Intervar overeenkomsten ter zake het afnemen en/of leveren van dieren aangaat of is aangegaan, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is gegeven door Reuling Intervar.
  2. Bij overtreding van het in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden bepaalde, verbeurt Relatie zonder dat daartoe een sommatie vereist is, een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 500,00 per dag dat die overtreding voortduurt. 
    
 11. Overmacht
  1. Een tekortkoming kan niet aan Reuling Intervar worden toegerekend als deze aan overmacht te wijten is. Van overmacht aan de zijde van Reuling Intervar is sprake indien de nakoming door Reuling Intervar wordt verhinderd door een omstandigheid die niet aan Reuling Intervar te wijten is. Hieronder wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: terrorisme, molest, brand, overstroming, dierziekte, arbeidsconflicten, bedrijfsbezettingen, beslaglegging, handels-, export-, of vervoersbeperkingen opgelegd door overheden, brancheverenigingen of op grond van certificeringseisen, ziekte op het bedrijf van de toeleverancier, storing aan machinerieën, computers of transportmiddelen.
  2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Reuling Intervar en/of de Relatie zal de partij waar zich de overmacht voordoet de andere partij onverwijld op de hoogte brengen van de overmacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade aan de andere partij gehouden te zijn. 
    
 12. Opschorting, beëindiging en ontbinding
  1. Door de enkele niet nakoming van enige verplichting uit hoofde van tussen de Relatie en Reuling Intervar gesloten overeenkomst, is Reuling Intervar gerechtigd zonder nadere sommatie haar verplichtingen jegens de Relatie op te schorten.
  2. De Relatie doet afstand van het recht om zich in enig geval te beroepen op opschorting, verrekening, het recht van reclame en/of het recht van retentie.
  3. Ingeval op grond van de overeenkomst met de Relatie meerdere leveringen aan of door Reuling Intervar hebben plaatsgevonden, is er sprake van een duurovereenkomst en kan die overeenkomst enkel worden opgezegd en beëindigd door de Relatie met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
    
 13. Geschillen
  1. Op alle overeenkomsten met Reuling Intervar is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  2. Geschillen tussen Reuling Intervar en Relatie zijn onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het reglement van de Stichting Vee Arbitrage, statutair gevestigd te ’s Gravenhage met inbegrip van hoger beroep. Reuling Intervar is echter bevoegd de zaak aan de gewone rechter voor te leggen. In dat geval is de rechtbank Gelderland in eerste instantie bevoegd volgens de gewone regels.